آموزش دروس ابتدایی
ریاضی                  

  ریاضی آبان 1                                    ریاضی آبان 2          ریاضی آذر

علوم

 علوم ۲                                    علوم ۳                           علوم ۴

 تکلیف علوم                               آزمون علوم                          مفاهیم 2و3

اجتماعی

 اجتماعی ۱                              اجتماعی ۲                     اجتماعی ۳

 امتحان اجتماعی

 

تاریخ و جغرافی

مفاهیم جغرافی و تاریخ ۴

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر ۱۳۸۷ساعت 8:49  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

مفاهیم علوم بخش(4) نام ونام خانوادگی                                 کلاس 3/5 ادریسی شهید تندگویان  تکلیف آذر ماه 87

................. یکی از شکل های انرژی است.

 

یرای آن که جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است ؟

 

 

چشمه نور به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید وبرای هر کدام یک مثال بزنید؟

 

 

چشمه مصنوعی نور چیست و مثال بزنید؟

 

هرکدام ازمنابع نور رامشخص کنید که جزء کدام یک ازچشمه های نور می باشد؟         کرم شب تاب (                    )

چراغ (           )   شمع (               )         خورشید (              )       ماه (                )    لامپ (              )

نور خورشید که به زمین می رسد از................................ تشکیل شده است؟

 

نور خورشید به هفت رنگ مختلف تجزیه می شود که به آن .......................... گفته می شود .

 

منشور چیست؟

 

در روز های بارانی رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟

 

 

ذره بین چیست؟

 

عدسی چیست؟

 

کانون عدسی چیست؟

 

بین کوره آفتابی و ذره بین چه شباهتی وجود دارد ؟

 

 

فاصله شمع تا عدسی برابر فاصله ................... تا عدسی است .

 

به وسیله ............... می توان تصویر اجسام را روی پرده نشان داد.

 

از عدسی ها در چه وسایلی استفاده می شود ؟

 

از عدسی در کدام شغل ها استفاده می شود موارد استفاده آن در چیست ( دو مورد)

 

جد ول را کامل کنید؟

شماره

نوع کار یا شغل

نحوه استفاده از عدسی

1

ساعت سازی

 

2

جواهر سازی

 

3

آزمایشگاه ها

 

4

رسد خانه ها

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:59  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

1- مواد مختلف یعنی عنصر ها ،ترکیب ها و مخلوط ها و محلوها همیشه به یک صورت باقی نمی ماند وممکن است تغییر می کند.

 

2- کاغذ خور د شده رنگ، بو، جنس و مزه آن تغییر نمی کند یعنی به ماده دیگری تبدیل نمی شود.فقط اندازه کاغذ با موقع اولش فرق کرده است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 22:46  توسط هاشم ادریسی عراقی | 
- با توجه به عدد 5002483009 به پرسش های زیرپاسخ دهید؟

الف : عددرا به حروف بنویسید ؟ ...............................................................................................................

 

ب : عدد 2 در چه مرتبه ای قرار دارد؟

ج : رقمهای طبقه هزارها بنویسید ؟                     د : کدام رقم بیشترین ارزش مکانی رادارد ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 22:39  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

حضرت محمد(ص)چند سال پنهانی مردم را به دین اسلام دعوت کرد؟

حضرت محمد(ص)چند سال آشکارا مردم را به دین اسلام دعوت کرد؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 22:33  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

حضرت محمد(ص)چند سال پنهانی مردم را به دین اسلام دعوت کرد؟

حضرت محمد(ص)چند سال آشکارا مردم را به دین اسلام دعوت کرد؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 22:32  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

نام ونام خانوادگی :                              اداره آموزش و پرورش ناحیه یک                 شماره کلاسی

امتحان اجتماعی 1و2      ادریسی                 دبستان شهید تند گویان                         تاریخ امتحان:       /   /

1 -در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید ؟

مهم ترین شهر عربستان .............. بود .

اسلام از ........................ طلوع کرد .

حضرت محمد(ص).................. پنهانی مردم را به دین اسلام دعوت کرد.

کم کم خبر ........................ در عربستان پراکنده شد .

2 -عبدالله ، آ  منه ،     ابوطالب و عبدالمطلب رابه نسبت آنها وصل کن؟

        عبدالله                  آ منه                    ابوطالب                              عبدالمطلب

                         

●  عمو                                    ●  پدر                             ●  پدر بزرگ                       ● مادر

3 - چرا به  حضرت محمد(ص) امین می گفتند ؟

 

4 - بعثت چیست ؟

 

5 - نخستین افرادی که به اسلام روی آوردند چه کسانی بودند؟

 

6 - نحوه آزار اذیت پیامبر ویارانش به چه صورت بود ؟

7 - پیامبر ویارانش چگونه درآن درّه ( شعب ابی طالب) زندگی می کردند ؟

 

8 - وقتی کافران نتوانستند مسلمانان از حبشه باز گردانندچه کردند؟

9 - بیجار یکی از شهر های ................................ است.

10 – هرچه ازناحیه مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرزو زاگرس پیش برویم ............افزایش می یابد.

11 - مهاجرت یکی از دلایل ................................. جمعیت است.

12 - کشور را به چنداستان تقسیم می کنند ؟

نام استان

مازندران

 

خراسان رضوی

 

مرکز

 

هرمزگان

 

کرمان

13 - جدول را کامل کن؟

 

14 - استان را تعریف کنید ؟

 

15 - استان های کناره ی دریای عمان وخلیج فارس را نام یبرید ؟(4 مورد)

 

16 - مرکز استان را معمولا چه شهری انتخاب می کنند ؟

 

 

17 - از سال 1355 تا سال 1385 جمعیت ایران تقریبا چند برابر شده است؟

18 - آیا جمعیت ایران در همه جا به طور یکسان پراکنده شده است؟ چرا؟

 

 

 

19 - جمعیت چیست؟

 

 

 

20 - بیش از ........... در صد مردم به جمهوری اسلامی رای آری دادند .

21 - مهم ترین قانون هر کشور ........................ آن است .

 

22 - درچه روزی مردم ایران به پای صندوقهای رای رفتند؟

23 - جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟

 

 

 

24 - آزادی در جمهوری اسلامی چگونه است ؟

 

 

 

25 - وظیفه ی مجلس شورای اسلامی چیست ؟

 

 

 

26 - براساس قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران رهبر چه وظیفه ای دارد؟

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 22:26  توسط هاشم ادریسی عراقی | 
مفاهیم علوم درس(4)  کلاس 5


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 21:46  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

مفاهیم علوم بخش(3) نام ونام خانوادگی                                 کلاس 3/5 ادریسی شهید تندگویان  تکلیف آبان ماه 87

برای به حرکت در آوردن اجسام احتیاج به چه چیز نیاز ذاریم؟

برای انجام بعضی از کارها به نیروی کمی احتیاج داریم یعنی  چه؟

 

برای انجام کارهای سنگین از .......... استفاده می شود چون احتیاج به نیروی کم تری است.

 

اهرم چیست؟

 

هر اهرم چند قسمت دارد؟.................. آن ها رانام ببرید؟

 

 

                                                                                                                                             تکیه گاه

اهرم ها  سه نوع دارد ، تکیه گاه وسط مانند 1-                          2 -

نیرو وسط مانند 1 -                       2 -                                                                       نیرو        

  جسم وسط مانند 1-                      2-                               جسم                                             جسم

                                                                                                 نیرو

 

– در اهرم ها ( نوع اول ) هر چه جسم به تکیه گاه نزدیک باشد از نیروی ............. برای انجام کارها  استفاده می شود.

 

-  در اهرم ها ( نوع اول )هر چه نیرو به تکیه گاه نزدیک باشد از نیروی ................ برای انجام کارها  استفاده می شود.

 

در الا کلنگ برای بازی کردن راحتر باید افرادی که سنگین تر هستند به تکیه گاه .............. شوند.

 

از سطح شیب دارچه استفاده های می شود؟

 

در چه مواقعی استفاده ازسطح شیب دارنیروی بیشتری می خواهد؟

 

در چه مواقعی استفاده ازسطح شیب دارنیروی کمتری می خواهد؟

 

 به وسایلی مانند اهرم سطح شیب دار وقرقره که انجام دادن  کارها را آسان تر می کند ، ............... می گویند.

 

 بعضی از ماشین ها مثل اهرم و سطح شیب دارو قرقره ساختمان ........... دارند.

 

از قرقره چه استفاده های می شود؟

 

ماشین چیست؟ ( دو ماشین ساده مثال بزنید)

 

 

ماشین پیچیده چیست؟ ( دو ماشین پیچیده مثال بزنید)

 

 

ماشین ها نیروی خود را ازکجا به دست می آورند؟

 

هر ماشین پیچیده ازبه هم پیوستن .......................... تشکیل شده است.

 

مابا نیروی ماهیچه چه کارهایی انجام انجام می دهیم ؟

 

 

چرانیروی ماهیچه ما قادر به انجام کار های سنگین نیست؟

از انرژی الکتریکی چه استفاده های می شود؟( برای هرکدام دو وسیله مثال بزنید)

 

 

یکی از مهم ترین شکل ها انرژی، .......................می باشد.

 

به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند ، .......................... می گویند .

 

اگر موتور الکتریکی را به برق وصل کنیم ، می تواند اجسام را ....................................  .

 

آرمیچر چیست؟

 

آیاهمه وسایل برقی موتور الکتریکی دارند ؟

 

در بعضی از قطارها و اتوبوس ها وسایل برقی مانند ماشین لباس شویی پنکه و چرخ گوشت برقی نیروی لازم ...............................تامین می شود .

موتور الکتریکی درچه اجسامی وجود دارد؟

 

موتور الکتریکی چیست؟

 

با زدن × گزینه صحیح را انتخاب کنید.

-          کدام یک از موارد زیر ماشین ساده است؟

اتومبیل   О                       دو چرخه  О                            چاقو   О                        پنکه О

-          در کدام وسیله ای انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند؟

تلویزیون О                                پنکه  О                                  اتو О                         بخاری برقی О

-          در کدام یک از  اهرم ها  تکیه گاه در وسط قرار دارد؟

فرغون   О                            قیچی О                              انبر  О                             الا کلنگ О

      -     در کدام یک از  اهرم ها  زیر بلند کرد اجسام راهت تر است ؟

وقتی تکیه گاه به نیرو نزدیک باشد  О                                        وقتی تکیه گاه به جسم نزدیک باشد О  

وقتی جسم به نیرو نزدیک باشد       О                                        وقتی تکیه گاه وسط جسم نیروقرار دارد О  

در کدام حالت برای بلندکردن ازسطح شیب دارنیروی کمتری می خواهد؟

                                                                             (1)                                                                   (2)

اکسید آهن عنصر است یا ترکیب؟ چرا

 

چه عواملی باعث زنگ زدن آهن می شود؟

 

آزمایشات

ذوب یخ – اکسید آهن( زنگ زدن آهن)– افزودن جوش شیرین به سرکه – حل کردن شکر در آب

آزمایش

تغییرات فیزیکی

تغییرات شمیایی

دلایل انتخاب نوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 21:41  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

۩

مفاهیم علوم بخش(2) نام ونام خانوادگی                                       کلاس 3/5 ادریسی شهید تندگویان  تکلیف آبان ماه 87

1

آیا مواد در طبیعت به یک صورت باقی  می ماند ؟

 

 

2

در کاغذ خورد شده چه چیزهای تغییر می کند؟

 

 

3

در نان کپک زده چه چیزهای تغییر می کند ؟

 

 

4

در ذوب یخ چه چیزهای تغییر می کند ؟

 

 

5

در بخار آب چه چیزهای تغییر می کند ؟

 

 

6

تغییر فیزیکی چیست ؟

 

 

7

تغییر شیمیایی چیست ؟

 

 

8

در پختن نان تغییرات فیزیکی را بیان کنید؟

 

 

9

در پختن نان تغییرات شیمیایی را بیان کنید؟

 

 

10

چند تغییر فیزیکی نام ببرید؟

 

 

 

11

چند تغییر شیمیایی نام ببرید؟

 

 

 

12

اگرنان رابرای مدتی روی شعله قرار دهیم چه می شود؟

 

 

13

افتادن برگ از درخت با زردن شدن آن چه تفاوتی دارد ؟ توضیح دهید؟

 

 

14

بعد از اضافه کردن جوش شیرین به سرکه چه اتفاقی می افتد؟

 

 

15

آهن یک عنصر است وقتی در هوای مرطوب قرار می گیرد چه اتفاقی می افتد؟

 

 

 

16

چه عواملی باعث زنگ زدن آهن می شود؟

 

17

قرار دادن شمع خاموش در جای گرم چه فرقی با شمع روشن دارد؟

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

هر کدام ازاین تغییرات را در جای مناسب خود بنویسید؟

ذوب یخ – ارّه کردن چوب -– درست کردن ما ست – بخار آب – هضم غذا – پیاز خورد کرده - درست کردن دوغ

تبدیل انگور به سرکه- میوه فاسد شده- پختن غذا -  

تغییرات فیزیکی

تغییرات شمیایی

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشات

ذوب یخ – اکسید آهن( زنگ زدن آهن)– افزودن جوش شیرین به سرکه – حل کردن شکر در آب

آزمایش

تغییرات فیزیکی

تغییرات شمیایی

دلایل انتخاب نوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

چرا نوشته ها با آبلیمو بعد از گرم کردن کاغذ ظاهر می شود؟

 

 

21

کدام گزینه تغییر فیزیکی را بیان می کند؟

-   الف _ فقط اندازه ی مواد تغییر می کند   ۝                         - ب _ بطور کلی ماده ی جدیدی به وجود می آید     ۝

-   ج _   بو و مزه آن تغییرمی کند            ۝                         - د _ موارد ج و د صحیح است                          ۝

22

کدام گزینه تغییر شمیایی را بیان می کند؟

الف _اندازه ی مواد تغییر می کند     ۝                        ب _ بطور کلی ماده ی جدیدی به وجود می آید ۝

ج _   بو و مزه آن تغییرمی کند                 ۝                      د _همه موارد صحیح است ۝

23

آهن یک عنصر است وقتی در هوای ............. قرار می گیرد زنگ میزند.

الف - در هوای مرطوب ۝                                                ب - در مجاورت اکسیژن قرار گیرد    ۝

ج - در هوای خشک     ۝                                                 د -   موارد الف وب صحیح است      ۝

24

در بخار آب ............................ تغییر می کند ولی نوع اتمهای آن..........................

25

کپک نان ................................. تغییر می کند پس یک تغییر..................... است.

26

افتادن برگ یک تغییر ....................... می باشد چون .........................تغییرنمی کند.

27

خشک شدن برگ یک تغییر ....................... می باشد چون .........................تغییرمی کند.

28

حل کردن قند درآب یک تغییر ....................... می باشد چون .........................تغییرنمی کند.

29

نوشتن با آبلیمو بعد  گرم کردن آن با اطوو ظاهر شدن نوشته هایک تغییر .............است .

30

عنصر ها ، ترکیبها ، مخلوط ها ومحلول ها درحال .......................... می باشد .

31

آهنی که زنگ میزند .................. و ...............................کم می شود.

32

آیا می توانیم زمان لازم برای تعییرات را پیش بینی کرد ؟

 

 

33

اکسید آهن عنصر است یا ترکیب؟ چرا

 

 

۞

این نمونه ای از سوالات بخش دوم می باشد و دانش آموزان عزیزبایدبا انواع سوالات آشنا باشند؟         

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 21:32  توسط هاشم ادریسی عراقی | 

بسمه تعالی

         آزمون درس                    سال پنجم                    دبستان پسرانه تندگویان           آبان ماه سال 1387             شماره ردیف…

 

    نام ونام خانوادگی………………….نام پدر………                     مدت آزمون    60 دقیقه        ادریسی                            صفحه 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

الف: پاسخ درست رابا علامت   × مشخص کنید

 


                      نمک                   مس                    آهن                      اکسیژن کدام یک از مواد زیر ترکیب است؟       

 


                   کدام ماشین زیر پیچیده است؟                قرقره                   سطح شیب دار              دوچرخه             اهرم                                                                                                                                                                                                                                                                                            کدام ماشین زیر پیچیده است؟

 


کدام تغییر زیر فیزیکی است ؟         هضم غذا                تبخیر آب                کپک زدن نان            فاسد شدن غذا

 


کدام وسیله زیر موتور الکتریکی دارد؟  جارو برقی             بخاری برقی             سماور برقی                 اتوبرقی

 


درتغییر فیزیکی کدام خاصیت ماده عوض می شود؟    شکل                  رنگ               بو                 مزه

 


تا کنون چند اتم در دنیا شناخته شده است؟                  9                        109                    901           100

 

 

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

6-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

به موادی که مولکول های آنها از دویا چند نوع اتم تشکیل شده است .....................می گویند.

 

موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی ......................تبدیل می کند.

 

جسم زمانی حرکت می کند که به آن........................وارد شود.

 

هر چه جسم به .....................نزدیک تر باشد برای جابجایی آن نیروی کمتری نیاز داریم.

 

نام علمی زنگ آهن ...........................است.

 

موتور کوچک ................. یک موتورالکیریکی ساده است.

 

 

7-

 

8-

 

9-

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2

د: جمله های درست را با ص وجمله های غلط رابا غ مشخص کن.

زمان در تغییرات شیمیایی اثری ندارد.   (               )

 

همه اهرم ها نوعی ماشین هستند .    (                )

 

درتغییرات شیمیایی خاصیت های ماده به کلی عوض می شود. (              )

 

فاصله مولکولها درمواد جامد زیاد است وآزادانه حرکت می کنند. (               )

 

 

13

 

14

 

15 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

آب                 طلا                 شیر              شیشه             نقره                                                                                                                                                                     باتوجّه به مواذ زیر آنها را درمحل خود بنویس.

                                                                        

                       

هیدروژن                    اکسید کربن             اکسیژن                      کربن              زنگ آهن                                                            

 

 

 

 

 

 

عنصر

 

 

 

 

 

 

ترکیب

                                                                    

 

17

 

 

 

1

درجلوی هرتغییر نوع تغییرات را بنویس.

 

پختن غذا (                    )      بریدن چوب  (                      )     سوختن گاز (                    )    ذوب یخ(                   )

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2

هر تعریف را به جواب وصل کن

            اتم      0                     0    کوچکترین ذره هرجسم که خاصیت آن جسم را دارد

                                                                                                                     

       اهرم           0                   0 از مولکول کوچک تراست                               .

 

مولکول           0                    0به ما کمک می کند وکارها را آسان می نماید          

 

گاز                  0                    0   ماده ای مولکول آن  ازدواتم هیدروژن ویک اتم اکسیژن درست شده است

 

آب                 0                  0. موادی که ربایش مولکول آنها خیلی کم است         

19

 

1

خاصیت های ماده را نام ببرید.

20

 

1

چرا مواد مایع به شکل ظرفی که درآن ریخته می شوند درمی آیند.

21

75/

سه قسمت اصلی اهرم را نام ببرید.

22

75/

 

نام سه وسیله که از نیروی ماهیچه بدن استفاده میکند نام ببرید.

23

 

5/

 

چه وقت بوی چیزی را احساس می کنیم؟

24

 

 

5/1

 

دور نام ماشین های پیچیده خط بکش. 

دوچرخه                  چرخ گوشت                      قرقره                لودر              ارّه               قیچی         

25

 

 

امضای معلم                                                                                       نمره

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ساعت 21:31  توسط هاشم ادریسی عراقی |